TALLINNA NOORTE NAISTE JA NOORTE MEESTE

KRISTLIKU ÜHINGU PÕHIKIRI 

I ÜLDSÄTTED 

1.1 Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing (edaspidi Ühing) on mittetulundusorganisatsioon, kelle tegevuse põhisisuks on noore põlvkonna terve keha, vaimu ja hinge arendamine kristlike põhimõtete järgi.

1.2 Ühing on 1919.a. tegutsenud Tallinna NMKÜ ja 1920. a. tegutsenud Tallinna NNKÜ õigusjärglane.

1.3 Ühing kuulub Eesti Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liitu ja tunnustab Liidu põhikirja.

1.4 Ühingu tegevus on kooskõlas Eesti NNKÜ-NMKÜ-de Liidu põhikirjaga, Maailma NNKÜ ja NMKÜ-de Liitude põhikirjadega ja Eesti Vabariigi seadusandlusega.

1.5  Ühing on asutatud 28.09.1994 a.

1.6  Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.7 Ühing edendab tervislikke eluviise, perekonna tugevdamist, liidriomaduste kasvatamist ja rahvusvahelist üksteisemõistmist üldkristlike kasvatusprintsiipide

järgi

1.8 Ühing on avatud naistele, meestele ja lastele olenemata nende rassist, vanusest, rahvusest, usutunnistusest, parteilisest kuuluvusest, võimetest ja sissetulekust.

II EESMÄRGID 

2.1 Ühingu eesmärkideks on:

2.1.1 aidata kaasa mitmekülgse harmoonilise isiksuse arengule;

2.1.2 kasvatada armastust oma kodumaa vastu, hoida traditsioone ja kultuuri ning arendada neid edasi;

2.1.3  kasvatada vastutustundlikke perekonnainimesi ja ühiskonnaliikmeid;

2.1.4 arendada enesekindlust ja eneseaustust ning õpetada hindama oma individuaalsuse eripärasid ja väärtusi;

2.1.5 arendada juhivõimeid ja õpetada neid kasutama vastutustundlikult ning usaldusväärselt ühiskonna heaks;

2.1.6  arendada avaramat maailmataju ja töötada ülemaailmse üksteisemõistmise heaks. 

III TEGEVUS 

3.1 Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

3.1.1 tegutseb noortele suunatud projektide elluviimisega ning koolitab noori juhte;

3.1.2 aitab kaasa teiste maade ja rahvaste kultuuri tutvustamisel Eestis;

3.1.3  sõlmib sidemeid ja teeb koostööd peamiselt noorsoo-, hariduse-, kultuuri-, tervishoiu- ja sotsiaalsfääri organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;

3.1.4 sõlmib sidemeid ja teeb koostööd kristlike kirikute ja nende vastavate allüksustega ning muude kristlike organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;

3.1.5 teeb koostööd erasektoriga kui see on vajalik ülalnimetatud eesmärkide teostamiseks;

3.1.6 annab välja ja levitab oma ülesannete kohast kirjandust;

3.1.7 arendab põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust, luues vajaduse korral majandusorganisatsioone.

3.1.8 võimaldab arendavat ja tervistavat puhkust ja tegeleb turismi korraldamisega.

3.1.9  tegutseb avatud noorsootöö meetodil.

3.1.10 viib läbi keskkonnakaitsealast tegevust.

 

IV NNKÜ-NMKÜ ÕIGUSED 

4.1 Ühing on iseseisev juriidiline isik, tal on oma põhikiri, juhatus, personal, vara ja vahendid.

4.1.1 Ühing võib pidada, omandada, müüa, osta, rentida ja pantida kinnis- ja vallasvara, võtta vastu kinke ja pärandeid ning sõlmida lepinguid kooskõlas kehtiva seadusandlusega, olla kohtud hagejaks ja kostjaks. 

4.2 Ühingul on oma lipp, embleem ja muu sümboolika pealkirjaga: Tallinna NNKÜ-NMKÜ (ingl. k. The Tallinn YWCA-YMCA või YWCA-YMCA of Tallinn).

 

V TULUALLIKAD 

5.1 Ühing saab ainelisi tulusid:

liikmemaksudest; annetustest, toetustest, korjandustest, kingitustest, pärandustest; oma ettevõtteist, varanduste kasutamistest ja muudest allikatest, mis vastavad tema eesmärgile.

5.2  Vara kasutamise ja käsutamise eest vastutab juhatus.

 

VI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

6.1 Ühingu liikmeks võivad olla kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on nõus kandma ühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi ja tasuvad korra aastas liikmemaksu vastavalt Üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

6.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus vastavasisulise avalduse läbivaatamisel.

6.3 Ühingusse kuuluvad tegevliikmed, toetajad liikmed ja auliikmed.

6.3.1  Tegevliikmeks on isik, kes otseselt võtab osa Ühingu tegevusest.

6.3.2  Toetaja liikmeks võib olla organisatsioon või üksikisik, kes toetab ühingut majanduslikult.

6.3.3  Auliikmeks võib saada organisatsioon või üksikisik juhatuse otsuse põhjal eriliste teenete eest ühingule.

6.3.4  Ühingu poolt korraldatavatest üritustest võivad osa võtta ka ühingusse mittekuuluvad üksikisikud ja organisatsioonid.

 

6.4  Ühingu igal liikmel on õigus osaleda Üldkoosoleku töös, valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse, tutvuda Ühingu juhtorganite protokollide ning otsustega, võtta osa kõigist Ühingu korraldatud üritustest, isikliku avalduse alusel Ühingust välja astuda.

6.5 Erandjuhul võidakse liikmed vabastada aastamaksust, kas osaliselt või täielikult, vastavalt sellele, kuidas juhatus eriolukordi hindab.

6.6 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui ta ei täida põhikirjalisi kohustusi või on sooritanud vääritu teo. Liikme Ühingust väljaarvamise otsuse teeb juhatuse ettepanekul Üldkoosolek. Väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest teatatakse väljaarvatule ühe nädala jooksul. 

 

VII JUHTIVAD ORGANID 

7.1 Ühingu tegevust juhivad:

a)     üldkoosolek;

b)    juhatus;

c)     juhatuse esimees;

d)    peasekretär.

 

VIII ÜLDKOOSOLEK 

8.1 Ühingu kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek.

8.2  Üldkoosolekul on hääleõigus kõigil liikmetel. Koosolekul võivad sõna saada ka külalised.

8.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

8.3.1 Ühingu juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;

8.3.2  põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;

8.3.3  Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

8.3.4  Ühingut puudutavate põhiküsimuste otsustamine;

8.3.5  Ühingu tegevus- ja majandusaasta aruande kinnitamine, eelarve kinnitamine.

8.3.6  Muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga pole antud Ühingu teiste organite otsustada.

8.4  Kandidaate juhatuse liikmete valimiseks esitavad liikmed kirjalikult vähemalt 1 (üks) kuu enne üldkoosolekut.

8.5 Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt 1 kord aastas või siis, kui seda nõuab seadus või vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Kokkukutsumisteated saadetakse koos päevakorra eelnõuga kõigile liikmetele vähemalt 1 kuu enne koosolekut.

8.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool liikmeist. Otsused võetakse  vastu 2/3 häälteenamusega.

8.7 Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ja nende arvu, kuid mitte vähem kui

kolm (3) ja mitte rohkem kui seitse (7)

8.7.1 Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt vastavalt üldkoosoleku poolt kehtestatud tähtajaks. 

IX JUHATUS 

9.1 Juhatuse koosolekud on otsustusvõimelised, kui neist võtab osa vähemalt 50% juhatuse liikmeist, sealhulgas juhataja või asetäitja.

9.2  Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega v.a. varanduse omandamine, võõrandamine, pantimine ja laenu võtmine, milleks on vajalik ½ juhatuse liikmete häältest.

9.3 Juhatuse koosolekut juhatab esimees või tema asetäitja.

9.4  Juhatuse ülesanneteks on:

9.4.1 võtta tööle peasekretär;

9.4.2  võtta vastu ning kinnitada juhatuse esimehe ja peasekretäri finants- ja tegevusaruandeid;

9.4.3 otsustada varanduste omandamise, võõrandamise või laenu võtmise küsimuste üle;

9.4.4 anda peasekretärile juhiseid tegutsemiseks ja otsustada ühingusse puutuvaid operatiivseid küsimusi;

9.4.5 kokku kutsuda üldkoosolek, selle koha ja aja määramine ning päevakorra

koostamine;

9.4.6 anda üldkoosolekule aru tehtud tööst ja esineda ettepanekutega tulevase tegevuse kohta;

9.4.7 esindada ühingut kohtus ning võimu-ja valitsusasutustes või vastavate volituste andmine;

9.4.8  juhtida ühingu tegevust üldkoosoleku poolt antud juhtnööride järgi.

9.4.9  Ühingu esindaja määramine

9.5 Juhatuse kokkukutsujaks on juhatuse esimees või tema asetäitja.

9.6  Juhatuse koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele.

9.7  Juhatuse koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

9.8  Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja, kellest üks peab olema naine.

 

X ÜHINGU LIKVIDEERIMINE 

10.1 Ühingu reorganiseerimist ja likvideerimist teostab üldkoosoleku poolt selleks valitud likvideerimiskomisjon üldkoosoleku poolt saadud juhiste järgi. Aruanne likvideerimise kohta antakse üldkoosolekule kinnitamiseks.

10.2 Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud ühingu vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele.

 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 14. mail 2005 Üldkoosoleku otsusega.