TALLINNA YMCA LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


1. Ühingu liikmeks võivad olla kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on nõus

kandma ühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi ja tasuvad korra aastas

liikmemaksu vastavalt Üldkoosolekul vastuvõetud otsusele.

NB! 2011 aastal on vastavalt juhatuse otsusele

liikmemaks järgmine:

täiskasvanule 10 eur/aastas;

kuni 18 aastasele k.a. 3 eur/ aastas;

uuesti liitumisel lisandub sissestumismaks 3 eur, esmakordsel liitumisel sisseastumismaksu ei lisandu.

2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus vastavasisulise avalduse

läbivaatamisel.

NB! Tallinna NNKÜ-NMKÜ liikmete ühingusse arvamine toimub

vähemalt neli korda aastas koguneva juhatuse poolt. Üldjuhul

eeldatakse, et igal liikmeksastujal on soovitajad ühingu

liikmete seast. Samuti oleme huvitatud sellest kuidas

tulevasele liikmele kasuks saame olla ja ka vastupidi ehk siis

kuidas liige tahab ühingule kasulik olla ja mida liige ühingus

teha saaks või sooviks.

3. Tallinna YMCA –l on tegevliikmed, osalejaliikmed toetaja liikmed ja

auliikmed.

3.1 Tegevliikmed on liikmed, kes on kirjutanud avalduse liikmeks astumise kohta

ja kes on tasunud liikmemaksu ja/või ei ole võlgalsed rohkem kui kaks aastat

ja kes otseselt võtab osa Ühingu tegevusest.

3.2 Lisaks osaleb Tallinna NNKÜ-NMKÜ erinevates projektides hulk noori, kes

ei ole ühingu liikmed, need on nn. osalejaliikmed.

3.3 Toetaja liikmeks võib olla organisatsioon või üksikisik, kes toetab ühingut

majanduslikult.

3.4 Auliikmeks võib saada organisatsioon või üksikisik juhatuse otsuse põhjal

eriliste teenete eest ühingule.

4. Ühingu poolt korraldatavatest üritustest võivad osa võtta ka ühingusse

mittekuuluvad üksikisikud ja organisatsioonid.

5. Ühingu igal liikmel on õigus osaleda Üldkoosoleku töös, valida ja olla valitud

Ühingu juhtorganitesse, tutvuda Ühingu juhtorganite protokollide ning

otsustega, võtta osa kõigist Ühingu korraldatud üritustest, isikliku avalduse

alusel Ühingust välja astuda.

6. Erandjuhul võidakse liikmed vabastada aastamaksust, kas osaliselt või

täielikult, vastavalt sellele, kuidas juhatus eriolukordi hindab.

6.1 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui ta ei täida põhikirjalisi kohustusi

või on sooritanud vääritu teo. Liikme Ühingust väljaarvamise otsuse teeb

juhatuse ettepanekul Üldkoosolek. Väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest

teatatakse väljaarvatule ühe nädala jooksul.